Yixian Zheng
Yixian Zheng
Director
Lab Contacts:
Office (410) 246-3032
Lab (410) 246-3020
Fax (410) 243-6311

Postdoctoral Associates

Minjie Hu    (Fan & Zheng labs)

Bioinformaticians

Xiaobin Zheng    (Fan and Zheng labs)

Graduate Students

Yiming Mao    
Sara Debic    
Wesley Yon    (Collaborative with Taekjip Ha Lab, JHU)

Research Scientists

Joseph Tran    

Technicians

Undergraduate Students