Chen-Ming Fan
Chen-Ming Fan
Staff Member
Lab Contacts:
Office (410) 246-3022
Lab (410) 246-3039
Fax (410) 243-6311

Postdoctoral Associates

Yun Bai    
Anwen Shao    

Bioinformaticians

Xiaobin Zheng    (Fan and Zheng labs)

Visiting Scholars